Választási Közlemény

Választási KözleményBalmazújvárosi Közös Helyi Választási Iroda
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Iktszám:BAL/5200-4/2024.

A Balmazújvárosi Közös Helyi Választási Iroda Vezetöjének 2/2024. (IV. 04.) számú közleménye

A Balmazújvárosi Közös Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdései alapján az alábbi közleményt adom ki:

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Hortobágy településen: 35 db.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselő-jelöltséghez szükséges ajánlások száma Hortobágy településen: 12 db.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Hortobágyi Helyi Választási Bizottsághoz (cím:(4071 Hortobágy, Czinege u. 1.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 4071 Hortobágy, Czinege u. 1. e-mail:phhortobagy@gmail.com). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2024. április 4. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2024. április 7-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

Kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogást írásban lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait és
s) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

Indoklás
A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (öI. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4-én.
A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi — az IM rendelet 28. § (2) bekezdésének megfeleloen a 2024. április 3-i – adatai alapján kell megállapítani.
A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A központi névjegyzéknek — a „Nemzeti Választási Rendszer” (NVR) informatikai alkalmazás útján közzétett — adatai szerint, Hortobágy település választópolgárainak száma 2024. április 3. napján 1156 fő volt, melynek 1%-a felfelé kerekítve 12 fő, míg 3 %-a felfelé kerekítve 35 fő.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon — azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig – kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján — Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.hortobagy.hu oldalon történő megjelenés útján – gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCöI. törvény 2. mellékletének XIII. 8. pontján alapul.

Dr. Korpos Szabolcs
Balmazújvárosi Közös Helyi Választási Iroda Vezetője

x GINOP