Álláshirdetés – gondozó munkakör betöltésére

Hortobágy Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hortobágy Község Önkormányzata 

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. július 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4071 Hortobágy, Czinege János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása Hortobágy Község közigazgatási területén. Szociális segítés és személyi gondozás keretében hozzájárul, hogy az ellátást igénybe vevő személyek fizikai, mentális, szociális szükséglete bi ztosított legyen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       magyar állampolgárság, • középfokú képesítés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 3. számú pontja alapján Házi segítségnyújtás területre gondozó munkakör alkalmazás minimum feltételként megjelölt OKJ -s képesítések valamelyike, • büntetlen előélet, • cselekvőképesség, • 4 hónap próbaidő vállalása • egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával, • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önéletrajzában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Hortobágy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4071 Hortobágy, Czinege János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HOR/257-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.

vagy

  •       Személyesen: Hortobágy Község Önkormányzatánál, Hajdú-Bihar megye, 4071 Hortobágy, Czinege János utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Képviselő-testület a következő rendes ülésén hallgatja meg, a kinevezésről a szóbeli meghallgatást követően hoz döntést a Képviselő-testület. A döntést követően minden pályázó elektronikus úton értesítést kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       KSZK hirdetési portálja – 2019. június 11.
  •       Hortobágy Község Honlapja – 2019. június 11.
  •       Hortobágy Községi Önkormányzat hirdetője – 2019. június 11.